Khoa Công Nghệ Thông Tin (CNTT) hướng đến mục tiêu đào tạo Cử nhân Khoa học máy tính có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được đào tạo. Tuỳ theo chuyên ngành hẹp có thể tham gia phân tích, thiết kế và hiện thực các phần mềm, đặc biệt là các phần mềm quản lý trong các cơ quan hành chánh sự nghiệp và các trường học; có khả năng lập trình, thiết kế trang Web động, có thể tham gia cài đặt, quản trị các mạng nội bộ; Có khả năng giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng các môn học cơ sở ngành tin học và các môn chuyên ngành. Các sinh viên giỏi có thể tham gia nghiên cứu khoa học, tự hoàn thiện kiến thức chuyên môn để có thể tiếp tục học ở các bậc cao hơn.

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tổng số tín chỉ tích luỹ: 140. Trong đó:

  • Khối kiến thức chung 24 tín chỉ.
  • Khối kiến thức Toán và KHTN hoặc Khối kiến thức KHXH-NV 27 tín chỉ.
  • Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành 26 tín chỉ.
  • Khối kiến thức cơ sở của ngành 42 tín chỉ
  • Khối kiến thức chuyên ngành, nghiệp vụ 21 tín chỉ

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tham gia chương trình đào tạo, sinh viên được định hướng và chọn lựa theo học các môn học tự chọn phù hợp nguyện vọng và khả năng của mình gồm có các môn thuộc bộ môn: Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và Tin học ứng dụng.

Trong học kỳ cuối, sinh viên sẽ làm luận văn tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp tùy theo khả năng học tập và nghiên cứu trong suốt quá trình tham gia chương trình đào tạo.

Chương trình đào tạo bậc Đại học

Chương trình đào tạo bậc Cao đẳng