<p><strong>MỘT SỐ VỊ TR&Iacute; TUYỂN DỤNG CỦA C&Ocirc;NG TY TTJWORLD</strong></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>1. Kỹ sư về Server/Web</strong></span><br /> <strong>Nội dung c&ocirc;ng việc</strong>: Thiết kế v&agrave; ph&aacute;t triển API, Web application; hiểu về m&atilde; nguồn của app sencoin, senpoint v&agrave; thực hiện test c&aacute;c app.</p> <p><strong>Y&ecirc;u cầu:</strong></p> <p>- C&oacute; kinh nghiệm ph&aacute;t triển API, Web application.</p> <p>- C&oacute; kinh nghiệm ph&aacute;t triển app sử dụng RDBMS (MySQL v&agrave; Postgres).</p> <p>- C&oacute; kinh nghiệm ph&aacute;t triển li&ecirc;n quan&nbsp; nginx, redis, memcached.</p> <p>- C&oacute; khả năng giao tiếp tiếng Anh.</p> <p>- Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm ph&aacute;t triển sản phầm d&ugrave;ng ng&ocirc;n ngữ GO, c&oacute; kinh nghiệm nh&oacute;m ph&aacute;t triển sử dụng Github, c&oacute; kinh nghiệm l&agrave;m việc tại c&aacute;c tổ chức t&agrave;i ch&iacute;nh đ&ograve;i h&ograve;i t&iacute;nh bảo mật cao, c&oacute; kinh nghiệm setup server sử dụng Google Cloud Platform, biết tiếng Nhật.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:16px"><strong>2. Kỹ sư về Android App</strong></span></p> <p><strong>Nội dung c&ocirc;ng việc:</strong> Thiết kế v&agrave; ph&aacute;t triển Android app; hiểu về m&atilde; nguồn của app sencoin, senpoint v&agrave; thực hiện test c&aacute;c app.</p> <p><strong>Y&ecirc;u cầu:</strong></p> <p>- C&oacute; kinh nghiệm ph&aacute;t triển app Android.</p> <p>- C&oacute; kinh nghiệm ph&aacute;t triển ứng dựng sử dụng Android Studio.</p> <p>- Hiểu v&agrave; c&oacute; kinh nghiệm thực tế về Dependency Injection(DI).</p> <p>- C&oacute; khả năng giao tiếp tiếng Anh.</p> <p>- Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm sử dụng ng&ocirc;n ngữ Kotlin, c&oacute; kinh nghiệm nh&oacute;m ph&aacute;t triển sử dụng Github, c&oacute; kinh nghiệm ph&aacute;t triển ứng dựng sử dụng Clean architecture v&agrave; biết tiếng Nhật.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hồ sơ CV gửi về mail: <span dir="ltr"><a href="mailto:ttphuoc@it.tdt.edu.vn" target="_blank">ttphuoc@it.tdt.edu.vn </a></span>hoặc <span style="color:rgb(0,0,0); font-family:times new roman,new york,times,serif; font-size:16px">NGUYỄN TIẾN LỰC <a href="callto:0961 563 668">0961 563 668</a></span></p>