Căn cứ quy chế học vụ học chế tín chỉ 962/2013/QĐ-TĐT ngày 15/08/2013, Nhà trường ban hành kế hoạch về cảnh báo và xử lý học vụ sinh viên hệ chính quy thuộc diện quá hạn đào tạo.

- Đối tượng áp dụng:

+ Trình độ đại học: Sinh viên từ khóa 13 tuyển sinh 2009 trở về trước.

  + Trình độ cao đẳng: Sinh viên từ khóa 7 tuyển sinh 2011 trở về trước.

Kế hoạch chi tiết SV download tại link sau: KH qua han dao tao T-10-2016-sinh viên.doc

Thời gian nhận phản hồi từ sinh viên, nhận đơn cứu xét gia hạn, đơn xin chuyển hệ, chuyển bậc đào tạo: từ 18/10 đến ngày 31/10/2016 tại VP khoa CNTT (C004)

Nếu SV còn nợ TOEIC AV6 thì khi liên hệ Khoa làm đơn đính kèm bảng điểm TOEIC thi gần nhất để làm minh chứng cho nhà trường cứu xét.

Trân trọng./.

Khoa CNTT.