Địa chỉ truy cập hệ thống Microsoft Imagine của Khoa CNTT tại http://e5.onthehub.com/d.ashx?s=gz2jbqtk00

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Microsoft Imagine WebStore (Tiếng Việt): download.

Tài liệu Hướng Dẫn Kích Hoạt Tài Khoản Microsoft Imagine (Tiếng Việt): download.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Thầy Dương Hữu Phúc – dhphuc@it.tdt.edu.vn