Báo cáo đoàn phí chi đoàn: Download
Lịch tuần Đoàn Khoa: Download
Một số biểu mẫu công tác Hội Sinh viên: Download
 
Lưu ý: Báo cáo hoạt động chi đoàn - chi hội phải gửi file mềm gồm hình ảnh, danh sách điểm danh và báo cáo của hoạt động đó về Đoàn - Hội Khoa CNTT thì mới được công nhận
 
Đoàn Khoa: doancntt@tdt.edu.vn
LCH Khoa: lchsvcntt@tdt.edu.vn