GIỚI THIỆU NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

(Năm học: 2015-2016)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Mục tiêu chung

- Đào tạo những con người phát triển tương đối toàn diện: có chuyên môn cao, có đạo đức, ý thức chính trị tốt.

- Đào tạo chuyên gia vững lý thuyết và giỏi nghiệp vụ; góp phần cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho công tác công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao trình độ của các tầng lớp nhân dân.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

- Kiến thức giáo dục đại cương: sinh viên được trang bị kiến thức giáo dục đại cương về pháp luật, lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Kiến thức cơ sở ngành: sinh viên được trang bị kiến thức về toán chuyên ngành, lập trình máy tính, hệ thống máy tính, các ứng dụng của công nghệ thông tin.

- Kiến thức chuyên ngành: sinh viên được trang bị kiến thức về chuyên ngành hẹp. Tùy theo chuyên ngành hẹp, sinh viên được trang bị kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì phần mềm; kiến thức về mạng máy tính và truyền thông bao gồm phân tích, thiết kế, cài đặt, bảo trì, quản trị và khai thác các hệ thống mạng truyền thông và máy tính; các kiến thức về an toàn vả bảo mật thông tin; các kiến thức về phát triển các hệ thống thông tin.

Kỹ năng:

- Cử nhân Khoa học máy tính có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lãnh vực được đào tạo. Sinh viên có thể chọn lựa các hướng chuyên ngành: Tính toán thông minh, Mạng máy tính và Các hệ thống phân tán, Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin. Sau khi tốt nghiệp, tùy theo chuyên ngành hẹp, sinh viên có thể tham gia thị trường gia công phần mềm; có khả năng lập trình, phát triển các phần mềm trên trên nền Web; có thể thiết lập và quản trị các hệ thống mạng máy tính tập trung và phân tán; có khả năng phát triển các hệ thống thông minh, nhất là trong lĩnh vực phân tích dữ liệu; có khả năng phân tích, thiết kế và phát triển các hệ thống thông tin doanh nghiêp. Các sinh viên giỏi có thể tham gia nghiên cứu khoa học, tự hoàn thiện để có thể tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ đáp ứng được ngay yêu cầu của nhà tuyển dụng. Sinh viên có khả năng định hướng, hoạch định tốt trong việc phát triển sự nghiệp, có khả năng thích ứng và tự đào tạo cao để đáp ứng tốt với các yêu cầu mới.

- Sinh viên được đào tạo tăng cường tiếng Anh để có khả năng tự cập nhật kiến thức và làm việc trong môi trường CNTT trên thế giới.
Sinh viên có phong cách làm việc chuyên nghiệp thông qua việc được trang bị:

+ Các kiến thức chuyên sâu về ngành Khoa học máy tính.

+ Các kinh nghiệm làm việc thực tế trong các dự án phần mềm và quản trị hệ thống.

+ Các quy trình vận hành bên trong công ty phần mềm.

+ Các kỹ năng cứng và mềm (Phương pháp học đại học, kỹ năng giao tiếp trong môi trường đại học, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết và trình bày, kỹ năng đàm phán và thương lượng).

Thái độ:

- Sinh viên có ý thức về sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để học tập suốt đời.

- Sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp và say mê khoa học.

- Sinh viên ý thức về những vấn đề đương đại và vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước.

- Trình độ ngoại ngữ: TOEIC 500

2. THỜI HẠN ĐÀO TẠO: 4 năm

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 136 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

5.1 Qui trình đào tạo: Áp dụng theo qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007, Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ban hành ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo và Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ số 962 ban hành ngày 15/08/2013 của Trường đại học Tôn Đức Thắng.

5.2 Điều kiện tốt nghiệp:

- Hoàn tất các môn học và tích lũy đủ số tín chỉ được quy định trong chương trình đào tạo.

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chuẩn đầu ra của ngành học

- Đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo